ประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านการเกิดอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยที่กักเก็บด้วยไลโพโซม

Publish Year International Journal 1
2024 exพนิดา สร้อยคำ, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exSarisa Suriyalak, exJochen Weiss, exMonika Gibis, "Effects of Fingerroot (Boesenbergia pandurata) Oil on Microflora as an Antimicrobial Agent and on the Formation of Heterocyclic Amines in Fried Meatballs", Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024
Publish Year International Conference 1
2013 exพนิดา สร้อยคำ, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Characteristics and antimicrobial activity of fingerroot essential oil encapsulated in polymer-coated particles by lecithin-chitosan", 13th ASEAN Food Conference: Meeting Future Food Demands: Security and Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวพนิดา สร้อยคำ, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย