การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค