การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Application of osmodehydrofreezing to improve quality of some Thai fruits", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของมะละกอแช่เยือกแข็งโดยวิธีออสโมดีไฮเดรชันร่วมกับแคลเซียม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 8 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย