การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้

Publish Year International Conference 1
2010 exShompoo Yimtoe, exDiane M. Barrett, exJohn M. Krochtas, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Shelf life extension of whole sweet peppers coated with edible beeswax and antimicrobial compound", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL, 17 - 20 กรกฎาคม 2010, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2010 exณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีคุณภาพของลองกองต่อการยอมรับของผู้บริโภค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSinee Nongtaodum, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบไคโตแซนต่อคุณภาพของมะม่วงฟ้าลั่นสดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009