การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตวัตถุดิลสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อุตสาหกรรม