ผลของสภาพความชื้นในดิน แสง และอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร