การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในคน