การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้สดเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 1
2012 exTaesakul P., exPradisthakarn, N, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exChantaksinopas, S, "Longkong fruit abscission and its control", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY , ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 91-93