การใช้พืชสมุนไพรควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก

Publish Year National Conference 2
2010 exธีระวัฒน์ สนธิหา , inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการควบคุมโรค แอนแทรคโนสของพริก ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไพลในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริก", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย