การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก