การศึกษาศักยภาพของปาหมี เนระพูสีไทย และปุดสิงห์ พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการควบคุมแมลง