การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร