โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exดร.วาสินี จันทร์นวล, "Optimization of cassava starch and bleaching temperature effect on palm oil bleaching capacity", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 5 - 7 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 exกุลบดี ตันติจำนรรจ์ , inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนางสมพร คงเจริญเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาดอกอัญชันแผ่นผสมผลไม้เพื่อเป็นอาหาร ขบเคี้ยว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลวกต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในมังคุด และผลของสารละลายซูโครสร่วมกับกรดซิตริกในการถ่ายโอนมวลสารระหว่างการออสโมซิส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exสิรัญญา สุภัททธรรม, "การศึกษาคุณลักษณะของมันฝรั่งแผ่นที่ได้จากการทอดแบบนํ้ามันท่วม การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอาจารีย์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์, "ผลิตภัณฑ์ปรุงรสและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2011