โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exฉัตรลดา กู้สุจริต., "Optimization of Vacuum Frying Condition for Shallot", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 338-342
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exฉัตรลดา กู้สุจริต., "การศึกษาสภาวะการทอดสุญญากาศที่เหมาะสมสำหรับหอมแดง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45, 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย