หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน

Publish Year International Journal 7
2011 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBenjaeat Phithakchokchai, "Phase equilibrium modeling of triglycerides in supercritical fluids", The Journal of Chemical Thermodynamics , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 471-478
2011 exThunyawart, J., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exHenwatthana, W., "Simulation of mass exchange networks using modified genetic algorithms", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 332-341
2008 exLersbamrungsuk, V, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exNarasimhan, S, exSkogestad, S, "Control structure design for optimal operation of heat exchanger networks", AICHE JOURNAL, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 150-162
2008 exBundit Boonkhao, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exRungroat Sirisak, "Controllability Studies of Chemical Processes Based on the Concept of Passivity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 137-148
2005 exP. Hirunsit, exZ. Huang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, ex S. Kawi, "Particle formation of ibuprofen-supercritical CO2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical model", Powder Technology, ปีที่ 154, ฉบับที่ 2-3, กรกฎาคม 2005, หน้า 83-94
2004 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "GAPinch: Genetic algorithm toolbox for water pinch technology", Chemical Engineering and Processing, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2004, หน้า 203-217
2001 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSangpong Laowithayangkul, exMarasu Ishida, "Simulation of power cycle with energy utilization diagram", Energy Conversion and Management, ปีที่ 42, ฉบับที่ 12, สิงหาคม 2001, หน้า 1437-1456
Publish Year National Journal 5
2010 exเชิดศิริ นิลผาย, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับสถานีบรรจุก๊าซิปิโตรเลียมเหลว", วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 213-221
2010 exอนิกูล สวนดอกไม้, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความรุนแรงของการระเบิดจากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 117-122
2009 exนครินทร์ ไทรงามสถิต, exJittkarhun Saksinlpudom, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Study of Internal, Generic and Fuzzy Model Control by Virtual Instruments", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 67-85
2009 exอารยา ดำช่วย, inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์โปรแกรมจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพสำหรับที่พักคนงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 25-31
2009 exวราพงษ์ มงคลแท้, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 47-55
Publish Year International Conference 1
2009 exLersbamrungsuk, V., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Structural controllability evaluation for heat exchanger networks", Proceedings of 2009 7th Asian Control Conference, ASCC 2009, 27 สิงหาคม 2009
Publish Year National Conference 9
2010 exปัณณพร จงเกษมวงศ์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลและการระเบิดของท่อส่งก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อสร้างแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจันทิมา รอดคง, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเมินความเสี่ยง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exพัลลภ วิทยาบำรุง, "การประเมินความรุนแรงการรั่วไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิง JP-8 ภายในคลังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงจุกเสม็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSattarattanakul, P., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การออกแบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exBhumesh Hiriwattanawong, inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSangduan Khurukitkamchorn, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exเฉลิมพล ก๋ำคนตรง, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์การจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพเพื่อประกอบการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลาง", การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจักร์กริช สังฑัต, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน: กรณีศึกษาบ้านพักคนงานโครงงานก่อสร้างขนาดกลาง", การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Split-Range Control for Constraint Problem on Heat Exchanger Networks by Dynamics Simulator", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย