การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบบำบัดไร้อากาศในสภาวะที่มีการกำจัดซัลเฟตและโลหะหนักไปพร้อมกันโดยแบคทีเรียท้องถิ่นในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exKhaodhiar S, exWatts DJ, "Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contents", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 11-15
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Comparisons of the Methane Production YieldCoefficient from Anaerobic Microbial Assemblages in the Anaerobic Treatment of Wastewater", Journal of Agricultural Machinery Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2008, หน้า 269-272
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exRoj Khun-Anake, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Kinetics of Anaerobic Microbial Assemblages from Acidic Sulfate Soil", Joint Conference of the 6 th International Acid Sulfate Soil Conference and the Acid Rock Drainage Symposium (6ASSARD), 16 - 20 กันยายน 2008, สาธารณรัฐประชาชนจีน