การผลิตสารประกอบโพลีออลโดยเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูง : I. การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตสารประกอบโพลีออล II. การผลิตสารประกอบโพลีออลในระดับห้องปฏิบัติการ