หญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน : นิเวศวิทยาและศักยภาพการขยายแหล่งหญ้าทะเล

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, "Characteristics and recovery of seagrasses in the natural feeding trails of dugongs in the Talibong seagrass bed, Trang Province.", The 8th International Seagrass Biology Workshop. Bamfield Marine Sciences Centre, Vancouver Island, Canada, August 31 - September 6, 2008, 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2008, แวนคูเวอร์ แคนาดา