การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 4
2009 exสาวินี ลายทอง, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มปริมาณยอดกันภัยมหิดล และกันภัย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3, 25 - 26 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exJuthamas Neetiwatanapong, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณยอดของเทพทาโรในสภาพหลอดทดลอง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exฐิติมา ธาราวุฒิ, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดนัย สรรพศรี, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสร้อยสยาม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, exพรทิพย์ บุญมหามงคล, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์คำมอกน้อยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย