การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 2
2008 exสุภาพร เจริญจิตต์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโมกราชินี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, exวรรัตน์, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกำยาน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย