การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามให้มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีมิวเตชั่น