การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำหายากบางชนิดในวงศ์บัว (Nymphaeceae) เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก

Publish Year National Conference 2
2007 inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมของบัวหลวงในประเพณีงานรับบัว", IWGS Annual Symposium 2007, 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exสลิสา อุดร, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การฟอกฆ่าเชื้อหัวย่อยและการเพิ่มจำนวนยอดบัวจงกลในสภาพปลอดเชื้อณี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย