การค้นหาแบคทีเรียและยีสต์ในทรงพุ่มของพืชที่เป็นศัตรูธรรมชาติของรา Colletotrichum spp. และแบคทีเรีย Xanthomonas spp. ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช