การคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณรากพืชที่มีคุณลักษณะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและเป็นศัตรูธรรมชาติของเชื้อโรค

Publish Year National Conference 5
2010 exอัจฉราวรรณ ธีระเพ็ญแสง , inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียในการ ควบคุมโรคเหี่ยวเน่าแดงของอ้อยในสภาพโรงเรือน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exปริญญา จันทรศรี, exศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง, exอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, "ความแปรปรวนในด้านความก้าวร้าวของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่แยกมาจากพริก", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 exจิรภา อิ่มประสิทธิชัย, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ Polymerase Chain Reaction ในการตรวจเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii สาเหตุโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้สกุลหวาย", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exวรางคนา แซ่อ้วง, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียสายพันธุ์ E7-17 ในการควบคุมโรคเหี่ยวเน่าแดงของอ้อย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย