การศึกษาแบคทีเรียชนิดที่อาศัยอยู่ภายในพืชและการใช้ประโยชน์ร่วมในระบบการปลูกพืช