กระบวนการหมักฟางข้าวเพื่อการผลิตเอนไซม์ย่อยไซแลนและเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์

Publish Year National Conference 2
2008 exจรัญ ประจันบาล, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ beta-glucanase โดย Aspergillus terreus ASKU10 ในการหมักแบบแห้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exนางสาว ชลนิชา ทองขลิบ, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "เชื้อรา Aspergillus ที่แยกจากประเทศไทยและความสามารถในการผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย