การเพิ่มศักยภาพการใช้ฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง

Publish Year International Conference 1
2008 inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), exนางจารุณี ปลงรัมย์, "Straw and Other Produces of Crop Rice Fertilized by Animal Manure", The 13th Animal Science Congress of the Asian - Australasian Association of Animal Production Societie, 19 กันยายน 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม