โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exThaboot B., "Effects of Neutral Detergent Fiber from Rice Straw on Blood Metabolites and Productivity of Dairy Cows in the Tropics", Asian-Australaslan Journal of Animal Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2006, หน้า 356-3626
Publish Year National Journal 1
2006 inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสระบุรีที่เคยมีการใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับข้าวอย่างต่อเนื่อง", วารสารดินและปุ๋ย, ฉบับที่ 28, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 217-232
Publish Year International Conference 1
2012 inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), "Supply Chain of Rice Straw from Fields to Ruminant Farms (Plenary Paper)", The 1Th International Comference on Animal Nutrution and Environment , 14 - 15 กันยายน 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 exจรัญ ประจันบาล, exชลนิชา ทองขลิบ, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อรา Aspergillus ที่ผลิตเอนไซม์ beta-glucanase ได้สูงและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตด้วยการหมักแบบแห้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย