การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด