การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไผ่

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Comparison of the closed system, microwave-assisted extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from sediments.", Journal of Environmental Science and health Part a, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2006, หน้า 1105-1116
2006 exBangkedphol, S, exSakultantimetha, A, exKeenan, HE, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Optimization of microwave-assisted extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from sediments", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, กันยายน 2006, หน้า 1105-1116