สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 3
2008 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "การรวบรวมพันธุ์ไผ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, exนวะรัตน์ พิลาภ, "ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, "การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และพันธุ์ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย