การตรวจสอบโรคเตี้ยแคระของหม่อนและแมลงพาหะของโรคในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2011 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exกุลนที ศรีจันทร์อินทร์, "การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคเตี้ยแคระของหม่อนในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011
2005 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างจุลภาคและลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rDNA ของเชื้อไฟโตพลาสมาที่พบในโรคเตี้ยแคระของหม่อนในประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6, กันยายน - ธันวาคม 2005, หน้า 307-314
Publish Year National Conference 1
2005 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคเตี้ยแคระของหม่อนโดยเทคนิค nested PCR", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2, 7 - 8 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย