ผลของต้นตอบางพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพขององุ่นรับประทานสดในสภาพโรงเรือนพลาสติก