การเปรียบเทียบต้นตอพลับที่มีอยู่ในท้องถิ่นกับต้นตอที่ใช้เป็นการค้า