การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2014 exSiriluk Prukpitikul, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, "Spatial analysis for coastal zone change related to land utilization", International Journal of Development and Sustainability, ปีที่ 3, ฉบับที่ 8, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 1629-1647
Publish Year International Conference 2
2014 exTussana Pol-on, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Economics Crops Damaged in Flooded Area: An Implemented on Chalerm Phra Kiat District, Pak Phanang Sub-Watershed, Thailand", Proceedings of the 10th Asia GIS International Conference (AsiaGIS2014) , 17 มิถุนายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exSiriluk Prukpitikul, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of the Effects of Community Expansion and Land Use Transformation on a Coastal Area in Thailand", International Conference on Environmental Systems (ICESR), December 13-14, 2014. Kuala Lumpur, Malaysia, 13 - 14 ธันวาคม 2014, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2010 exประสิทธิ์ มากสิน, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกภูมิสัณฐานจากแบบจำลองความสูงเชิงเลขขนาดต่างๆ ด้วยค่าดัชนีภูมิประเทศเชิงตำแหน่ง", การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 15-17 ธันวาคม 2553 อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี, 16 ธันวาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย