โครงการวิจัยความสามารถของพืชในการช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ

Publish Year International Journal 2
2012 inนางสาวพูนทรัพย์ สืบมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exMr.Olaf van Kooten, exMr.Jeremy Harbinson, "Effects of High Temperature Exposure on Chlorophyll Fluorescence of Phalaenopsis Leaves", C.M.U.J.Nat.Sci.Special Issue on Agricultural & Natural Resources , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, หน้า 409-420
2006 exSimmons, HG, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exWannakrairoj, S, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Evaluating low light level effects on chlorophyll content and commercial quality in several species of bambuseae", HORTSCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2006, หน้า 1037-1037
Publish Year National Conference 1
2006 inนางสาวพูนทรัพย์ สืบมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exรุ้งตะวัน ศรีพฤกษ์, exโอภาส พุ่มพันธุ์วงศ์, exสุมาลี สื่อสวัสดิ์วนิชย์, exอัมพา เปี่ยมทอง, exจริยา นิยมพานิช, exสุภาภรณ์ แก่นจันทร์, "การแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิทั้งทรงพุ่มของเฟินบอสตัน สาวน้อยประแป้งจันทร์กระจ่าง วาสนาอธิษฐาน พลูด่าง และเดหลีใบมัน", การประชุมวิชาการพืชสวนครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย