โครงการวิจัยผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อพืชและการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
1999 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Effects of the multiple leaflet gene on agronomical and physiological characters of mungbean (Vigna radiata)", J. Agricul. Sci., Cambridge, ปีที่ 133, มกราคม 1999, หน้า 321-324
Publish Year National Journal 2
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของใบกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจในสภาพแปลงปลูก", ว. วิทย. กษ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 1-3(พิเศษ), ตุลาคม 2003, หน้า 79-82
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มแสงและความเข้มข้นของ CO2 ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิของใบกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก", ว. วิทย. กษ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1-3(พิเศษ), ตุลาคม 2003, หน้า 83-86
Publish Year International Conference 1
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Light and carbon acquisition partitioning between flushes of two-year-old mango trees.", 4th International workshop on functional-structural plant models, 15 มิถุนายน 2004
Publish Year National Conference 2
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่ใบของไม้ประดับเขตร้อน 10 ชนิด โดยใช้ความกว้างและความยาวของใบ", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ, 28 เมษายน 2005
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่ใบทั้งต้นของไทรย้อยใบด่าง เหลืองปรีดียาธร และพญาสัตบรรณด้วยภาพถ่ายดิจิตอลและซอฟต์แวร์ Tree Analyser", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ, 28 เมษายน 2005