การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, exนายสันติ สาระพล, exนางสาวพุฒิตา พันจี, exนางสาวอินทิรา กูดแก้ว, exนางสาววิชยา ครองยุทธ, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Phytotoxic Activity of Cyanobacteria", The 1st Asia Oceania Algae Innovation Summit, 12 - 14 ธันวาคม 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2010 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรวีวรรณ ตัณฑวณิช, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายสันติ สาระพล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการเจริญเติบโตและความมีชีวิตของเซลล์ปลายรากในพืชบางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนายสันติ สาระพล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการเจริญเติบโตในพืชบางชนิด", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มก., 9 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย