ศักยภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์