การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตอ้อยในระบบการเกษตรแบบแม่นยำ