การศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากพลาสติก

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม, exเฉลิมพล ฟุ้งธรรมสาร, exจตุรภัทร โพธา, exนิรมล รักษาวงศ์, "การคำนวณความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดเพื่อประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย