การสร้างแบบและการจำลองปฏิกรณ์สำหรับการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันไซโคลเฮกเซนสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี