ปฏิกรณ์ก๊าซ-ของเหลวสำหรับการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันไซโคลเฮกเซน