หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2020 exWaritnan Wanchan, exParinya Khongproma, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Study of wall-to-bed heat transfer in circulating fluidized bed riser based on CFD simulation", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 442-455
2020 exParinya Khongprom, exSupawadee Ratchasombat, exWaritnan Wanchan, exPanut Bumphenkiattikul, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Scaling of a catalytic cracking fluidized bed downer reactor based on computational fluid dynamics simulations", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, มกราคม 2020, หน้า 2897-2914
2013 exRojviroon, T., inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel process", Surface Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 77-80
2012 exRojviroon, T., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic activity of toluene under UV-LED light with TiOthin films", International Journal of Photoenergy, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, กันยายน 2012
Publish Year International Conference 1
2019 exParinya Khongprom, exThanapat Whansungnoen, exPermsak Pienduangsri, exWaritnan Wanchan, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Catalytic Cracking of Heavy Oil from Waste Plastic in TaperedCirculating Fluidized Bed Riser Reactor", E3S Web of Conferences, 11 - 13 ธันวาคม 2019, ฺBangkok อื่นๆ ประเทศไทย