หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2007 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exROTJANAVIJIT Wanwarang, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Lagrangian modeling and simulation of effect of vibration on cohesive particle movement in a fluidized bed", Chemical Engineering Science, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2007, หน้า 232-245
2005 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Gas-lift reactor for hydrogen sulfide removal", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 44, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2005, หน้า 6115-6122
2004 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "DEM modeling and simulation of a catalytic gas-solid fluidized bed reactor: a spouted bed as a case study", Chemical Engineering Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 22-23, กันยายน 2004, หน้า 5225-5231
Publish Year National Journal 2
2006 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exChatchaportn Meepetchtan, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Emulsion Copolymerization of Styrene Natural Rubber Latex: Temperature Dependency", J. of Res. In Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 31-49
2006 exRujjirase Kwankhao, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Activation of Char from Plam Oil Shell to Achivated Carbon", J. of Res. In Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 49-49
Publish Year International Conference 4
2014 exKhongprom, P., inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Axial gas mixing in a high density downer reactor", 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2014, 14 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exN. Wimol-ath, exดร.ปริญญา คงพรม, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "การจำลอง CFP เพื่อศึกษาไฮโดรไดนามิกส์ใน CFB Doener: อิทธิพลของขนาดท่อ", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exN. Wimol-ath, exดร.ปริญญา คงหรม, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "การจำลองไฮโดรไดนามิกส์ของปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิด ก๊าซ-ของเหลว-ของเเข็ง:อิทธิพลของคุณสมบัติของอนุภาค", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Styrene-graft-Natural Rubber Copolymerization in Case of High Rubber Content and Tensile Strength", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 1
2005 exChainurak Pum-in, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Kinetics Rate of Polypropylene Catalytic Cracking", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย