การพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศอัจฉริยะผ่านเว็บระบบประมวลผลคำค้นในแบบอักษรภาพลายมือ