การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น