การวินิจฉัยระบบวนเกษตรเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำ