ศึกษาระบบการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเป็นการค้าเชิงเกษตรอินทรีย์ประยุกต์และเทคนิคเฉพาะในการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเพื่อเก็บเกี่ยวราก