การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์

Publish Year National Journal 3
2009 exสายใจ ชูรัตนา, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณของสารพลัมบาจินและความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นเจตมูลเพลิงแดงที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงแคลลัส", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 175-184
2009 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานและปริมาณสาร plumbagin ของต้นเจตมูลเพลิงแดงที่เกิดจาก hairy root", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 15-24
2006 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดความแปรปรวนในลักษระทางสัณฐานวิทยาของผักเป็ด โดยการใช้รังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยฃเนื้อเยื่อ", วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2549, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 35-41